© Niets uit deze website mag zonder toestemming van het Bestuur worden gekopieerd of anderszins worden vermenigvuldigd.
Copyright CFdeHof V. 18-01-2020
Stichting Cultuurfonds de Hof

Bijdrage en/of

financiële

ondersteuning

>Voorwaarden

De voorwaarden waaraan moet worden voldaan om een bijdrage of een financiële ondersteuning te ontvangen zijn de volgende. 1. De aanvraag dient uiterlijk vier weken voorafgaande aan de culturele activiteit te worden ingediend bij het secretariaat. 2. De aanvraag voor een culturele activiteit welke reeds heeft plaatsgevonden wordt niet in behandeling genomen. Indien de aanvragende partij gedurende het kalenderjaar reeds subsidie heeft ontvangen van de Stichting CultuurFonds de Hof zal niet nogmaals in hetzelfde kalenderjaar aan dezelfde aanvragende partij een subsidie worden verstrekt. 3. De aanvraag moet goed worden onderbouwd en voorzien zijn van een sluitende en realistische  begroting met toelichting. 4. Activiteiten die bedoeld zijn als fondsenwerving (voor derden) worden niet ondersteund. 5. De culturele activiteit dient plaats te vinden in de Hofkerk in Oldenzaal. 6. De culturele activiteit met een structureel en/of niet profaan karakter wordt niet ondersteund. 7. De culturele activiteit die geheel of zijdelings georganiseerd wordt door een (semie)overheid wordt niet ondersteund. 8. De bijdrage wordt voorafgaande aan de culturele activiteit door het bestuur van het CultuurFonds de Hof beoordeeld, toegezegd en/of afgewezen. Een afwijzing hoeft niet te worden gemotiveerd. Aan een toewijzing kunnen nadere voorwaarden worden verbonden. De aanvrager ontvangt voorafgaande aan de culturele activiteit schriftelijk bericht per e-mail. 9.  De bijdrage wordt altijd achteraf uitbetaald op basis van een sluitende afrekening en bedraagt niet meer dan de maximale toezegging doch kan lager uitvallen als het tekort op de afrekening lager uitvalt dan de oorspronkelijk ingediende begroting en toegezegde bijdrage. 10. Het bestuur kan extra voorwaarden stellen aan de afrekening waaronder een verklaring van een accountant of een andere financiëel deskundige. 11. In twijfelgevallen beslist het bestuur. 12. Over de uitslag van de toekenning of afwijzing wordt niet gecorrespondeerd.

>Aan te leveren informatie, in

te dienen in volgorde van

deze lijst, via e-mail bij het

secretariaat van CFdeHof

1. Naam van uw vereniging, stichting, artiest, individuele aanvrager, etc. 2. E-mailadres 3. Telefoonnummer 4. Correspondentieadres 5. Postcode en woonplaats 6. Naam van diegene die de aanvraag heeft opgesteld en ingediend 7. Een duidelijke omschrijving van het doel van uw vereniging, stichting, etc. tezamen met een kopie van de statuten 8. Wat is de doelgroep? Geef een duidelijke omschrijving. 9. Geef een omschrijving voor welk doel u een bijdrage vraagt. 10. Wat is de omvang van de gevraagde bijdrage. Sluit een begroting met toelichting bij. 11. Voeg een kopie van de definitieve huurovereenkomst met de Hofkerk te Oldenzaal bij 12. Een digitale foto van de aanvrager, vereniging of stichting, formaat B 1024 x H 768 pixels, t.b.v. de plaatsing op de website. 13. Wat u zelf nog nuttig vindt om als informatie toe te voegen. Download hier het excelaanvraagformulier
DMK
Oldenzaals Mannenkoor
Kunst op straat
Plechelmusbasiliek Oldenzaal
vocal essen
PLechelmusbasiliek Oldenzaal
Vocal Essen
© Niets uit deze website mag zonder toestemming van het Bestuur worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd.
Copyright CFdeHof
stichting cultuurfonds de hof

Bijdrage

en/of

financiële

ondersteuni

ng

>Voorwaarden

De voorwaarden waaraan moet worden voldaan om een bijdrage of een financiële ondersteuning te ontvangen zijn de volgende. 1. De aanvraag dient uiterlijk vier weken voorafgaande aan de culturele activiteit te worden ingediend bij het secretariaat. 2. De aanvraag voor een culturele activiteit welke reeds heeft plaatsgevonden wordt niet in behandeling genomen. Indien de aanvragende partij gedurende het kalenderjaar reeds subsidie heeft ontvangen van de Stichting CultuurFonds de Hof zal niet nogmaals in hetzelfde kalenderjaar aan dezelfde aanvragende partij een subsidie worden verstrekt. 3. De aanvraag moet goed worden onderbouwd en voorzien zijn van een sluitende en realistische  begroting met toelichting. 4. Activiteiten die bedoeld zijn als fondsenwerving (voor derden) worden niet ondersteund. 5. De culturele activiteit dient plaats te vinden in de Hofkerk in Oldenzaal. 6. De culturele activiteit met een structureel en/of niet profaan karakter wordt niet ondersteund. 7. De culturele activiteit die geheel of zijdelings georganiseerd wordt door een (semie)overheid wordt niet ondersteund. 8. De bijdrage wordt voorafgaande aan de culturele activiteit door het bestuur van het CultuurFonds de Hof beoordeeld, toegezegd en/of afgewezen. Een afwijzing hoeft niet te worden gemotiveerd. Aan een toewijzing kunnen nadere voorwaarden worden verbonden. De aanvrager ontvangt voorafgaande aan de culturele activiteit schriftelijk bericht per e-mail. 9.  De bijdrage wordt altijd achteraf uitbetaald op basis van een sluitende afrekening en bedraagt niet meer dan de maximale toezegging doch kan lager uitvallen als het tekort op de afrekening lager uitvalt dan de oorspronkelijk ingediende begroting en toegezegde bijdrage. 10. Het bestuur kan extra voorwaarden stellen aan de afrekening waaronder een verklaring van een accountant of een andere financiëel deskundige. 11. In twijfelgevallen beslist het bestuur. 12. Over de uitslag van de toekenning of afwijzing wordt niet gecorrespondeerd.

>Aan te leveren informatie, in te

dienen in volgorde van deze lijst,

via e-mail bij het secretariaat van

CFdeHof

1. Naam van uw vereniging, stichting, artiest, individuele aanvrager, etc. 2. E-mailadres 3. Telefoonnummer 4. Correspondentieadres 5. Postcode en woonplaats 6. Naam van diegene die de aanvraag heeft opgesteld en ingediend 7. Een duidelijke omschrijving van het doel van uw vereniging, stichting, etc. tezamen met een kopie van de statuten 8. Wat is de doelgroep? Geef een duidelijke omschrijving. 9. Geef een omschrijving voor welk doel u een bijdrage vraagt. 10. Wat is de omvang van de gevraagde bijdrage. Sluit een begroting met toelichting bij. 11. Voeg een kopie van de definitieve huurovereenkomst met de Hofkerk te Oldenzaal bij 12. Een digitale foto van de aanvrager, vereniging of stichting, formaat B 1024 x H 768 pixels, t.b.v. de plaatsing op de website. 13. Wat u zelf nog nuttig vindt om als informatie toe te voegen. Download hier het excelaanvraagformulier